Důležité informace k organizaci přijímacích zkoušek pro uchazeče o studium

  • Vytisknout

Milí uchazeči o studium na Gymnáziu Chomutov,

pozvánku k přijímacím zkouškám obdržíte prostřednictvím e-mailu 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek, již nyní Vám však vzhledem k výjimečné hygienické situaci způsobené pandemií koronaviru podáváme několik důležitých informací.

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19 (pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19). Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případě situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).

Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce.

V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu. V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby.

V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.

Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:

Termín testování na ZŠ pro uchazeče o čtyřleté studium: 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu 3.- 4. května).

Termín testování na ZŠ pro uchazeče o šestileté studium: 29. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu 5.-6. května).

Náhradní termín - testování na ZŠ pro uchazeče o čtyřleté i šestileté studium: 26. a 27. května 2021 (pro přijímací zkoušky v náhradních termínech 2.- 3. června). 

V den konání zkoušky

Vstup do budovy školy nebude umožněn doprovázejícím osobám s výjimkou asistenta či tlumočníka, tyto osoby ale musí předložit negativní výsledek testu.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebude moci do školy vstoupit.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci a další osoby budou moci pohybovat.

V budově školy musí mít všichni žáci nasazený na obličeji respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Další potřebné informace naleznete přímo v pozvánce k přijímacím zkouškám.